میر علی خادم موسوی
BIM Manager آماده برای همکاری

عضو هیئت مدیره اولین انجمن علمی مدلسازی اطلاعات ساختمان

عضو هیئت مدیره اولین انجمن صنفی مدلسازی اطلاعات ساختمان