میر علی خادم موسوی
BIM Manager

عضو هیئت مدیره اولین انجمن علمی مدلسازی اطلاعات ساختمان